Chứng nhận quy định

Bảo mật kép

Giấy phép FINTRAC MSB Canada

Số đăng ký (M20355047)
Với giấy phép FINTRAC MSB , Unison Corp được công nhận có tính minh bạch trong trao dịch ngoại hối và bảo mật cao đối với tiền của khách hàng, đảm bảo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Giấy phép Môi giới Tiền tệ LFSA

Số đăng ký (LL14963)

Hoạt động của Unison Corp tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất trong và ngoài nước trong phạm vi quyền hạn của Luabuan.

Chứng nhận quy định

Bảo mật kép

Giấy phép FINTRAC MSB Canada

Số đăng ký (M20355047)

Với giấy phép FINTRAC MSB , Unison Corp được công nhận có tính minh bạch trong trao dịch ngoại hối và bảo mật cao đối với tiền của khách hàng, đảm bảo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Giấy phép Môi giới Tiền tệ LFSA

Số đăng ký (LL14963)

Hoạt động của Unison Corp tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất trong và ngoài nước trong phạm vi quyền hạn của Luabuan.