Sự an toàn cho tiền của khách hàng là giá trị quan trọng nhất trong cam kết bảo mật tài chính của Unison Corporation. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt việc đảm bảo nguồn tiền bằng cách tách biệt và gửi tiền vào các tài khoản ủy thác độc lập của các ngân hàng quốc tế để đảm bảo an toàn cho quỹ. Với hệ thống quản lý tốt và nguồn dự trữ dồi dào, chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về việc tách quỹ, tuân thủ đầy đủ các quy định có liên quan của các ngân hàng lớn và tất cả các khoản tiền của khách hàng phải được ngân hàng xem và quyết toán hàng ngày. Các khoản tiền của khách hàng được yêu cầu phải nộp đủ nghĩa vụ ký quỹ khi được sử dụng để thực hiện giao dịch của bên hợp đồng, nhưng không được sử dụng cho các chi phí liên quan của hoạt động kinh doanh.

Bảo mật quỹ

Sự an toàn cho tiền của khách hàng là giá trị quan trọng nhất trong cam kết bảo mật tài chính của Unison Corporation. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt việc đảm bảo nguồn tiền bằng cách tách biệt và gửi tiền vào các tài khoản ủy thác độc lập của các ngân hàng quốc tế để đảm bảo an toàn cho quỹ. Với hệ thống quản lý tốt và nguồn dự trữ dồi dào, chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về việc tách quỹ, tuân thủ đầy đủ các quy định có liên quan của các ngân hàng lớn và tất cả các khoản tiền của khách hàng phải được ngân hàng xem và quyết toán hàng ngày. Các khoản tiền của khách hàng được yêu cầu phải nộp đủ nghĩa vụ ký quỹ khi được sử dụng để thực hiện giao dịch của bên hợp đồng, nhưng không được sử dụng cho các chi phí liên quan của hoạt động kinh doanh.