Các nhà quản lý quỹ có thể quản lý số lượng lớn các đơn đặt hàng cho nhiều khách hàng trên một tài khoản chính, với các phương pháp phân bổ linh hoạt và báo cáo theo thời gian thực về hiệu suất và hoa hồng. Các chiến lược giao dịch hiện có thể được quản lý một cách dễ dàng nhưng chuyên nghiệp, với chức năng giao dịch tự động được cá nhân hóa của phần mềm MAM, thông qua nền tảng MT5 của Unison Corporation.

Nền tảng Quản lý Nhiều Tài khoản

(MAM)

Quản lý tiền phân bổ theo phần trăm
(PAMM)

Hệ thống PAMM có thể tùy chỉnh của Unison Corporation cho phép nhà đầu tư phân bổ tiền của mình theo tỷ lệ mong muốn vào tài khoản của các nhà giao dịch đủ điều kiện hoặc người quản lý tiền tệ mà họ lựa chọn. Những nhà giao dịch và quản lý tiền tệ này có thể quản lý nhiều tài khoản giao dịch ngoại hối bằng vốn riêng của mình và tổng số tiền đó, nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận.

Một tài khoản chính duy nhất để quản lý khách hàng

Quản lý nhiều tài khoản chính để phối hợp các chiến lược

Quản lý dễ dàng các báo cáo khách hàng hàng tháng, hàng quý và hàng năm

3 phương pháp phân bổ lô giao dịch – theo lô, tỷ lệ phần trăm và tỷ trọng

Giám sát thời gian thực của giao dịch

Cho phép chuyên gia cố vấn

Không giới hạn số lượng khách hàng

Nền tảng Quản lý Nhiều Tài khoản (MAM)

Các nhà quản lý quỹ có thể quản lý số lượng lớn các đơn đặt hàng cho nhiều khách hàng trên một tài khoản chính, với các phương pháp phân bổ linh hoạt và báo cáo theo thời gian thực về hiệu suất và hoa hồng. Các chiến lược giao dịch hiện có thể được quản lý một cách dễ dàng nhưng chuyên nghiệp, với chức năng giao dịch tự động được cá nhân hóa của phần mềm MAM, thông qua nền tảng MT5 của Unison Corporation.

Quản lý tiền phân bổ theo phần trăm
(PAMM)

Hệ thống PAMM có thể tùy chỉnh của Unison Corporation cho phép nhà đầu tư phân bổ tiền của mình theo tỷ lệ mong muốn vào tài khoản của các nhà giao dịch đủ điều kiện hoặc người quản lý tiền tệ mà họ lựa chọn. Những nhà giao dịch và quản lý tiền tệ này có thể quản lý nhiều tài khoản giao dịch ngoại hối bằng vốn riêng của mình và tổng số tiền đó, nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận.